Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Steka B.V.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Steka B.V. te Wormerveer, adres: Rosbayerweg 176 (1521 PT), hierna te noemen “STEKA” en op alle overeenkomsten tot levering van producten of diensten (hierna “de LEVERING”) tussen STEKA en haar wederpartijen, hierna ook aan te duiden als “KLANTEN” of “KLANT”. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van KLANTEN wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen STEKA en de “KLANT” in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. de vernietigde bepaling in acht worden genomen. STEKA behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 1: ALGEMEEN

De LEVERING omvat uitsluitend de bestanddelen zoals vermeld in de aanbieding van STEKA. Aanvullende LEVERINGEN dienen separaat te worden overeengekomen tussen STEKA en KLANT. De prijzen en informatie met betrekking tot de LEVERING, vermeld in catalogi, prospectussen en tarieflijsten zijn slechts indicatief, en STEKA behoudt zich het recht voor wijzigingen in de vorm, afmeting, het gewicht of materiaal aan te brengen, zonder dat een dergelijke wijziging aanleiding kan geven tot enige klacht omtrent conformiteit of een verlaging van de prijs. Vanwege de ontwikkelingen op het gebied van de geldende normen en materialen, verbinden de karakteristieken en de belemmeringscoteringen vermeld in enig document overhandigd aan de KLANT STEKA slechts na de uitdrukkelijke bevestiging daarvan door STEKA.

Artikel 2: INTELLECTUELE EN INDUSTRIELE EIGENDOM-VERTROUWELIJKHEID

STEKA behoudt de volledige en exclusieve eigendom van het geheel van haar intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de LEVERING met inbegrip van de software, de technologie, de al dan niet gepatenteerde know-how en van ieder document overhandigd aan de KLANT (ontwerpen, documentatiestudies, technische uiteenzettingen, enz. . . .). De KLANT verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht. De KLANT is gehouden tot geheimhouding van vertrouwelijke gegevens van STEKA die ter kennis van de KLANT komen in het kader van de LEVERING.

Artikel 3:TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN/BESTELLINGEN

Alle aanbiedingen van STEKA zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van één maand, tenzij in de aanbieding schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. STEKA mag uitgaan van de juistheid van de door de KLANT verstrekte gegevens, tekeningen e.d. en zal haar aanbieding daarop baseren. Overeenkomsten komen tot stand nadat STEKA de aanvaarding door de KLANT van de aanbieding van STEKA heeft bevestigd. Wanneer STEKA een aanvang neemt met de uitvoering van de overeenkomst, wordt STEKA geacht de aanvaarding van de KLANT te hebben bevestigd en komt de KLANT niet het recht toe zich op het ontbreken van een dergelijke bevestiging te beroepen. De KLANT is gerechtigd een overeenkomst c.q. bestelling te annuleren. Annuleringen moeten schriftelijk en uitsluitend per aangetekende brief worden gedaan en de KLANT is, ongeacht de reden van de annulering, wanneer de annulering STEKA bereikt minder dan 30 dagen vóór de beoogde leveringsdatum 50% en wanneer de annulering STEKA bereikt minder dan 30 dagen vóór de beoogde leveringsdatum 80% van het factuurbedrag STEKA verschuldigd. De KLANT is te alle tijde verantwoordelijk voor de keuze van de LEVERING en verklaart van STEKA alle noodzakelijke informatie te hebben ontvangen over de gebruiksaanwijzing, de capaciteit en de prestatiegrens van de geleverde producten, alsmede over de gebruiksmogelijkheden en de eventuele integratie van de geleverde producten in een andere uitrusting. De geleverde producten zijn uitsluitend bestemd voor commercieel of industrieel gebruik met inachtneming van het prestatievermogen en de prestatiegrenzen van de betreffende producten. Voor een gebruik met betrekking tot kritieke toepassingen, is het mogelijk dat de geleverde producten moeten beantwoorden aan wettelijke of reglementaire verplichtingen, of aan specifieke locale normen. In een dergelijk geval dient de KLANT  vooraf contact op te nemen met STEKA. Pas nadat STEKA zulks heeft bevestigd mag de KLANT er vanuit gaan dat de geleverde producten voldoen aan het vereiste niveau van veiligheid, prestatie en betrouwbaarheid. Onder “kritieke toepassingen” wordt mede verstaan een toepassing in systemen voor het behoud van vitale functies, overige medische toepassingen, handelstransport, nucleaire installaties of enig ander systeem of enig andere toepassing waarbij een defect aan het geleverde product belangrijke schade kan veroorzaken aan personen of goederen.

Artikel 4: PRIJZEN

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De prijzen zijn gebaseerd op de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst bij STEKA geldende prijslijsten. Wanneer zich na die datum doch vóór de levering een stijging in de prijsbepalende factoren voordoet, is STEKA gerechtigd haar prijslijsten aan te passen c.q. die stijging door te berekenen aan de KLANT.

Artikel 5: BETALINGSVOORWAARDEN

STEKA is gerechtigd om bij wijze van voorschot een bedrag ter hoogte van 30% van het in totaal te factureren bedrag aan de KLANT in rekening te brengen. De resterende 70% worden in dat geval in rekening gebracht op het moment van levering. Het minimum te factureren bedrag bedraagt € 80,=.

Betaling van de facturen van STEKA dient binnen 30 dagen te rekenen vanaf de datum van de factuur te worden voldaan op de door STEKA aan te geven wijze. De KLANT is niet bevoegd enige (vermeende) tegenvordering te verrekenen.

Artikel 6: LEVERING EN OPSLAG

Tenzij anders is overeengekomen vindt levering plaats af fabriek, “ex works”, conform de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende Incoterms. Het risico van de geleverde producten gaat over op het moment dat STEKA deze ter beschikking stelt aan de KLANT. Wanneer de LEVERING als gevolg van een tekortkoming of naar aanleiding van een verzoek tot uitstel van levering (tot maximaal 12 maanden) van de KLANT niet of niet tijdig plaatsvindt, is STEKA gerechtigd opslagkosten en overige kosten die verband houden met de te late levering aan de KLANT door te berekenen, welke kosten minimaal 0,6% van het factuurbedrag per week of gedeelte van een week bedragen, terwijl de bestaande betalingsverplichtingen van de KLANT onverkort van kracht blijven. Overige kosten in verband met de te late levering, zoals kosten gemoeid met het opnieuw opladen van batterijen en kosten verband houdende met de gereedmaking van de producten voor levering komen eveneens voor rekening van de KLANT. De KLANT is verplicht om de opgeslagen producten genoegzaam te verzekeren. Iedere aansprakelijkheid van STEKA gedurende de duur van de opslag is uitgesloten.

Artikel 7: LEVERTIJD

Alle levertijden zijn bij benadering vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk in de overeenkomst is bepaald, dat de levertijd als een fatale levertijd wordt aangemerkt.

Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft de KLANT niet het recht de LEVERING te annuleren en geeft in geen geval recht op schadevergoeding.

STEKA is bevrijd van haar verbintenis te leveren binnen de overeengekomen termijn wanneer de KLANT zijn betalingsverplichtingen niet of niet volledig is nagekomen of wanneer er sprake is van overmacht, waaronder wordt verstaan iedere gebeurtenis onafhankelijk van de wil van STEKA, zoals staking, epidemie, oorlogssituatie, brand, overstroming, ongevallen, onbruikbaarheid van machines in het fabricageproces,

 

Transportstakingen, gebrek aan grondstoffen en energiebronnen of iedere andere omstandigheid als gevolg waarvan STEKA of haar leveranciers, onderaannemers of vervoerders haar bedrijf niet kan uitvoeren. STEKA zal de KLANT tijdig in kennis stellen van een dergelijke overmachtsituatie. In geval van overmacht komt de KLANT niet het recht toe de bestelling te annuleren, terwijl de KLANT evenmin aanspraak heeft op schadeloosstelling of een andere tegemoetkoming.

Artikel 8: VERPAKKING – TRANSPORT

Transportkosten komen ter allen tijde voor rekening van de KLANT. Beschadigingen dienen direct na aflevering te worden gemeld bij de vervoerder en STEKA. De  KLANT wordt geacht de levering direct na ontvangst te inspecteren.

Artikel 9: OVERSCHRIJDING BETALINGSTERMIJN

Bij overschrijding van de overeengekomen of op de factuur voorkomende betalingstermijn is de KLANT de wettelijke handelsrente over het openstaande bedrag verschuldigd. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is de KLANT bovendien wegens buitengerechtelijke (incasso)kosten een bedrag ter hoogte van 15% van het openstaande factuurbedrag, te vermeerderen met BTW. verschuldigd.

Artikel 10: RECLAMATIES

De KLANT wordt geacht geleverde producten direct te inspecteren en te controleren of deze beantwoorden aan de overeenkomst.

De KLANT kan op een gebrek aan een geleverd product geen beroep meer doen wanneer hij dit gebrek niet binnen veertien dagen na levering schriftelijk bij STEKA heeft gemeld.

Artikel 11: GARANTIE

STEKA staat in voor de deugdelijkheid en de deugdelijke werking van de geleverde producten voor een periode van twaalf maanden te rekenen vanaf het moment van levering dan wel het moment waarop de KLANT het product in gebruik heeft genomen, in welk geval de garantie periode te rekenen vanaf het moment van levering maximaal achttien maanden bedraagt.

De KLANT komt geen beroep op deze garantiebepalingen toe wanneer de KLANT niet aan al zijn betalingsverplichtingen jegens STEKA heeft voldaan.

De garantie van STEKA is strikt beperkt tot de door haar geleverde producten.

De garantieverplichting van STEKA beperkt zich tot het herstel of de vervanging op haar kosten van de geleverde producten en geldt uitsluitend wanneer STEKA de gebrekkigheid daarvan geheel of gedeeltelijk heeft erkend.

De KLANT dient STEKA volledig en schriftelijk te informeren over de door hem geconstateerde gebreken.

Wanneer dan noodzakelijk is met het oog op de nakoming door STEKA van haar garantieverplichtingen is STEKA gerechtigd om de door haar te leveren vervangende producten te wijzigen of aan te passen.

Een beroep van de KLANT op de garantieverplichtingen van STEKA brengt niet met zich mee, dan de termijn waarvoor de garantie geldt wordt verlengd.

Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van of verband houden met door de KLANT geleverde materialen  of die verband houden met  door de KLANT ontwikkelde specificaties, in geval van installatie, montage, wijzigingen of reparaties door de KLANT of derde van de geleverde producten, het gebruik, de installatie of de opslag van de geleverde producten in niet aan de voorschriften van STEKA beantwoorde omstandigheden, of wanneer er sprake is van onoordeelkundig gebruik. Wanneer de KLANT wijzigingen heeft aangebracht of laten aanbrengen aan de geleverde producten zonder de uitdrukkelijke toestemming van STEKA geldt de garantie evenmin. Normale slijtage valt ook niet onder de garantie.

Artikel 12: AANSPRAKELIJKHEID

STEKA is aansprakelijk voor schade die de KLANT lijdt en die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan STEKA toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen STEKA verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

  1. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst.
  2. overige gevolgschade.
  3. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.

De KLANT vrijwaart STEKA voor alle aanspraken van derde wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dan door de KLANT aan een derde is geleverd en dat (onder meer) bestond uit door STEKA geleverde producten en/of materialen.

De KLANT is te alle tijde en met uitsluiting van STEKA verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bij STEKA gekochte producten en materialen en verklaart dat hij van STEKA alle noodzakelijke inlichtingen, gebruiksaanwijzingen, productspecificaties, waaronder capaciteit en prestatiegrenzen, heeft ontvangen met betrekking tot het gebruik en de eventuele integratie van de geleverde producten en materialen.

Artikel 13: VERWIJDERING VAN AFVAL VOORTKOMEND UIT DE INSTALLATIE

De KLANT is met uitsluiting van STEKA verantwoordelijk en aansprakelijk voor de verwerking en verwijdering van elektrische en elektronische installaties die deel uit maken van de LEVERING en de wettelijke bepalingen, waaronder milieutechnische, ter zake na te leven. De KLANT zal STEKA vrijwaren wanneer STEKA niettemin door derde wordt aangesproken. De KLANT is eveneens gehouden deze verplichting op te leggen aan haar contractuele wederpartijen. Op verzoek van de KLANT kan STEKA aan het eind van de technische levensduur van de LEVERING een aanbieding doen tot terugname c.q. verwijdering en verwerking van de LEVERING.

Artikel 14: TOEPASSELIJK RECHT-FORUMKEUZE

Het Nederlands recht is van toepassing . Het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. Uitsluitend de bevoegde Rechtbank binnen het arrondissement Rotterdam neemt kennis van geschillen tussen partijen. STEKA mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

 EIGENDOMSVOORBEHOUD

Na levering blijft STEKA eigenaar van de geleverde zaken zolang de KLANT niet volledig aan zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan. Zolang er op de geleverde producten een eigendomsvoorbehoud rust, mag de KLANT deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet vervreemden, bezwaren of anderszins belasten.

Nadat STEKA haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de geleverde producten terughalen.

De KLANT zal STEKA toestaan de plaats te betreden waar de producten zich bevinden. Wanneer STEKA geen beroep meer kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de KLANT verplicht de nieuw gevormde producten aan STEKA te verpanden.

STEKA BV

Gedeponeerd op 1 januari 2010 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer: 34260434.

Steka B.V